Môt số giấy chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ của nhân viên chúng tôi.

 

 

 

 

1. Chỉ được mang, sử dụng vũ khí, CCHT khi làm nhiệm vụ.
2. Khi mang vũ khí, CCHT phải kèm theo giấy phép sử dụng.
3. Không cho mượng vũ khí, CCHT Và giấy phép sử dụng.
4. Không sửa chữa, tẩy xóa các thông tin trên giấy phép.
5. giấy phép sử dụng hết hạn, hỏng phải cấp đổi, cấp lại.
6. Mất vũ khí CCHT hoạc giấy phép phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi cấp giấy phép.
7. Phải xuất trình vũ khí, CCHT và giấy phép sử dụng khi có thẩm quyền kiểm tra.